กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ตามกำหนดเวลาและสถานที่เดิม)หมายเหตุ :1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ มาด้วยทุกครั้ง2. หากผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมารับเบี้ยยังชีพฯ ในวันดังกล่าว ติดต่อขอรับเงินได้ที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ภายในวันที่ 3 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ในวันและเวลาราชการ)#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.039-609675-7 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด#ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพฯ โปรดสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ