ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ