ตรวจติดตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ ในปีงบบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองไม้หอม (ณัฐกนกรีสอร์ท) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาตาเตียง-ซอยต้นสน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร

Q&A / ช่องทางการติดต่อ