การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 โดยมีเรื่องเข้าในที่ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 1.แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

3.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจง เรื่องที่คณะกรรมการตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

4.คัดเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

5.ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ