ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือน โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและรับถุงยังชีพให้ทราบในลำดับตอไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หรือ งานสาธารสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โทร.039-609675

ประกาศลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือถุงยังชีพโควิด-19

Q&A / ช่องทางการติดต่อ