การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 2. ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัย 3. เสนอญัตติใหม่ เรื่อง 3.1 การมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 3.2 ขอเสนอร่างเทศบัญญัติฯ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 3.3 กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และระยะเวลาเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2567และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ