ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) “โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3323 และทางหลวงหมายเลข 3322 (แยกเนินสูง) – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3154 (แยกศักดิ์ชัย)”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) “โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3323 และทางหลวงหมายเลข 3322 (แยกเนินสูง) – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3154 (แยกศักดิ์ชัย)” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา การตรวจสอบข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจุลมณี โรงแรม เคพี แกรนด์ โฮเต็ล

Q&A / ช่องทางการติดต่อ