กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับมุมมองและแง่คิดเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม การรักษาวินัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ รวมถึงแนวทางการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ