ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ