ตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ซอยถนนรอบหมู่บ้าน บ้านตั้งล้ง-รำฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ซอยถนนรอบหมู่บ้าน บ้านตั้งล้ง-รำฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 528.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร โดย หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

Q&A / ช่องทางการติดต่อ