ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

นพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ (นายก เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ) และคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ โดยรับชมวีดีทัศน์ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ และรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะ จากนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ร.อ.หญิง สุรีพักตร์ ข่าลา) และปลัดเทศบาล (นายชาญชัย ทีหอคำ) บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Q&A / ช่องทางการติดต่อ