ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงสแกน QR Code แบบสำรวจฯ หรือ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSffmgQAt…/viewform ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ