การประชุมหารือแนวทางการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำประชาคมหมู่บ้านพร้อมกำหนดวันประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ ประเด็นปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ประกอบการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และประเด็นอื่นๆ โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาวัว และ ต.พลอยแหวน และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ