โรงพยาบาลท่าใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีโอกาสที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งและทำให้การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความจำเป็นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค และอาการ Long COVID ได้ การเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก กลุ่ม 608 จึงเป็นสิ่งจำเป็น โรงพยาบาลท่าใหม่ จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกวันพฤหัส เวลา 9.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ตึกหน้า รพ.ท่าใหม่ โทร.039-431001

Q&A / ช่องทางการติดต่อ