การประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดแนวทางปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ