กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันพุธที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลเขาววัว-พลอยแหวน โดยบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ