ร่วมกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 (4 กรกฎาคม 2565)

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมรับชมและรับฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “สานพลังเครือข่าย ปกป้องโลก ปกป้องเรา สู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ผ่านช่องทาง Facebook Live ของกรมอนามัย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ประจำปี 2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ