ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม “Line Official Teen Club”

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม “Line Official Teen Club”

เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว หากท่านใดสนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด Line Officail Teen Club ตามรูปภาพด้านล่างนี้

Q&A / ช่องทางการติดต่อ