ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1.บทความเรื่อง สงสัยคะแนนของลูก
2.บทความเรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
3.บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
4.บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ
5.บทความเรื่อง พักการศึกษาผมทำไม

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ข่าวสารรับรู้เพื่อชุมชน

ติดต่อเรา