การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564

สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในทุกปีจะมีการต่ออายุด้วยการยื่นใบขออนุญาต ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
แนวทางการต่ออายุใบอนุญาต ตาม

พ.ร.ฎ.ชำระค่าธรรมเนียม 2564 และ พ.ร.บ. สธ. 2535

https://cdn.me-qr.com/pdf/1738677.pdf?v=11192021053416317099

พ.ร.ฎ. ชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอ พ.ศ. 2564

https://cdn.me-qr.com/pdf/1738683.pdf?v=11192021053632857850

ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1145-2564

https://cdn.me-qr.com/pdf/1738865.pdf?v=11192021055226931566

Q&A / ช่องทางการติดต่อ