ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณา รายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไตรมาสที่ 1/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ