GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home การขออนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ

การขออนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

ตามเทศบัญญัติตำบลเขาบายศรี  เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 

กิจการที่อยู่ในการควบคุม

1. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย  เช่น  ไก่  เป็ด   หมู

2. โรงกลึง  เชื่อมโลหะ   รับพ่นสี  เคาะ  ปะผุ

3. กิจการเกี่ยวกับไม้

4. การผลิต การสะสมปุ๋ย

5. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์

6. ตัดผม ชาย – หญิง

7. การล้าง การอบ การรม  สะสมยางดิบ

8. การปะ การเชื่อมยาง , บ้านเช่า , ร้านค้า

9. อุตสาหกรรมโรงทราย , โรงงานเซรามิค

10. อื่น ๆ    ฯลฯ

 

กำหนดยื่นแบบเสียภาษี

1. ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  มีอายุ  1  ปี ก่อนครบกำหนดใบอนุญาตหมดอายุ  จะต้องทำการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายในกำหนด 30 วัน

 

หลักฐานที่ต้องนำไป
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้ประกอบการ

3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนา(กรณีผู้ขอรับเป็นนิติ บุคคล)

 

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม  เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 เช่น  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาทต่อปี  , กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร การผลิต การสะสมปุ๋ย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาทต่อปี , กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาทต่อปี เป็นต้น