GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การขออนุญาติโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

พ.ศ.2493

 

การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง หมายถึง การที่เราจะโฆษณาสินค้าหรือกิจการในร้านของเรา  โดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาอยู่ประจำที่ หรือ ร้านแห่งนั้นงานที่จะโฆษณาใช้เสียงจะมีอยู่ด้วยกัน  2  ประเภท

กิจการประเภทที่  1 คือ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า ขอใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียม ฉบับละ  10  บาท กิจการประเภทนี้ก็จะมี งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้าน

งานไหว้ครู  งานมหรสพต่างๆ

กิจการประเภทที่  2 คือ การโฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า   แบ่งได้เป็น  2 ประเภท  คือ

ก. การโฆษณาเคลื่อนที่ โดยใช้รถประชาสัมพันธ์วิ่งตามเส้นทางต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  สามารถขออนุญาตได้คราวละ ไม่เกิน  5  วัน  ค่าธรรมเนียม โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ  60  บาท

ข. คือ การโฆษณาประจำที่ โดยประชาสัมพันธ์ ณ ร้านหรือกิจการนั้น ๆ  สามารถ ขออนุญาตได้คราวละ ไม่เกิน  15  วัน  ค่าธรรมเนียม โฆษณาประจำที่ ฉบับละ  75  บาท

ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า  100  เมตร  จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้

ก.       โรงพยาบาล

ข.       วัด หรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจ และ

ค.       ทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ

ห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังต่อไปนี้

ก.       โรงเรียนระหว่างทำการสอน

ข.       ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา

การปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาต

เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำใบอนุญาตนั้นไปแสดงต่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดังต่อไปนี้

ก.       โฆษณาประจำที่ ให้แสดงต่อสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่นั้น

เมื่อนายตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าในสถานีตำรวจนั้น หรือผู้รักษาการแทน ได้ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้นแล้วจึงทำการโฆษณาได้