GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home การรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน

การรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน

การรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน

1.ผู้ขออนุญาตยื่นใบแจ้งการขุดดิน-ถมดิน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ตรวจสอบผังเมือง

3.ตรวจสอบสภาพสาธารณะ

4.นายช่างตรวจพิจารณาแบบ

5.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำของรับแจ้ง ขุดดิน-ถมดิน

 

เอกสารประกอบการยื่นขอใบแจ้ง

1.สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

4. แผนผังบริเวณและแบบแปลนที่ประสงค์

จะทำการขุดดิน-ถมดิน
จำนวน 3 ชุด
5.สำเนารายการคำนวณและวิธีการป้องกัน
การพังทลายของดิน
จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือรับรองของผู้ควมคุมงาน จำนวน 1 ชุด

*****ระยะเวลาการให้บริการ   7   วัน*****