GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home พนักงานเทศบาล

ข้าราชการ-พนักงานจ้าง

 

 

 

 

 

 pa02

นายชาญชัย ทีหอคำ

ปลัดเทศบาล

person 58 thumbs

นางาสาวสุดารัตน์ อินทรา

หัวหน้าสำนักปลัด

 เอ็ด

 นายภูษิตนิเวศทองฤกษ์

นายช่างโยธา

kob

 นางสาวปิ่นมนัส จิตตรีงาม

หัวหน้ากองคลัง

nid

 นางสาวคณิตฐา เรียนอำนวย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ปี่

นายปิยะ พวงพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ช่องเสียบ

 นายสัมพันธ์ พันธะษา

นักพัฒนาชุมชน

อ่อนนุช

 นางนุชจารี รัตนาธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

person 35 thumbs

นายประยุทธ แตงแก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

images-may-130x146

นายอุฬาร ศักดิวรพงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

poo

 นางศุภากร เจริญรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

images-ann-115x167

 นางวิไลจิตร บุตรจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นาง

นางสาวบุญรัตน์ วงศ์ฉัตร

เจ้าพนักงานพัสดุ

images-toon2-140x148

นางสาวปิยมาศ งามดอกไม้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

person 35 thumbs

นางสาวปริศนา อัฒจักร

เจ้าพนักงานพัสดุ 

images-tuk-138x166 

นางสาววาสนา อักษรไชย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักปลัด

 โอ

 นางสาวนิสา ชาประสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 images-nook-146x153

 นางสุนันท์ เพ่งจิตต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ตบเบา ๆ

นางสาวพัสรีพร อรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

images-koy-132x151

นางนาทลดา พฤกษากิจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

DSC 3687

 

 นายประพันธ์ สุเทพ

(พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา)