GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวโหลด
แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ ดาวโหลด
การรับชำระภาษีป้าย ตาม พรบ / 2510 ดาวโหลด
ขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ดาวโหลด 
การชำระค่าขยะมูลฝอย ดาวโหลด 
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ ทะเบียนพาณิชย์ ดาวโหลด 
การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวโหลด 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พรบ บำรุงท้องที่ ดาวโหลด 
การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ พนักงานเทศบาลถึงแก่กรรม ดาวโหลด 
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำของเทศบาล ดาวโหลด 

การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

ดาวโหลด 
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาล ดาวโหลด 
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว) ดาวโหลด 
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบล ดาวโหลด
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวโหลด