หน้าแรก2

ยินดีต้อนรับ

WELCOME TO khaovovl-ploywan

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โทร. 039-609675-7

ติดต่อเรา / ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ข้อมูลด้านงบประมาณ

ได้แก่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

ได้แก่ รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล เขาวัว-พลอยแหวน

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ปร ะกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี และภายในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

สินค้าชุมชน/สินค่า OTOP

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

Q&A / ช่องทางการติดต่อ