มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้กักตัวที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ