ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 ( 4 กรกฎาคม )

ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี 2565 ( 4 กรกฎาคม ) ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only One Earth, Be Better Together” เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้ กิจกรรม

✅ เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง “สานพลังเครือข่าย ปกป้องโลก ปกป้องเรา สู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live กรมอนามัย และ Cisco Webex

✅ การบริหารจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 ช ใช้น้อย(Reduce) ใช้ซ้ำ(Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และลดการใช้ขยะ พลาสติก โฟม ขยะอิเล็กทรอนิกส์

✅ การลดมลพิษทางอากาศ เช่น ลดการเผาขยะในที่โล่ง ปลูกต้นไม้ดูดซับสารพิษ ใช้พลังงานทดแทน/พลังานทางเลือก

✅ การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เช่น กินร้อน/ช้อนกลาง/ล้างมือ จัดระเบียบพื้นที่ปรุงประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล

✅ การทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เช่น ทำความสะอาด จัดระเบียบ พื้นที่ในชุมชน/สาธารณะ และทีพักอาศัย

✅ การส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D:เว้นระยะห่าง – M:สวมหน้ากาก – H:ล้างมือบ่อยๆ – T: ตรวจวัดอุณหภูมิ – T:ตรวจเชื้อโควิด-19

#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 #Thai Environmental Health Day 2022 #กรมอนามัย

Q&A / ช่องทางการติดต่อ