โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน” โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัย และประชาชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าใหม่ บรรยายและสาธิต วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และทีมวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองท่าใหม่ บรรยายให้ความรู้ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเชื้อเพลิง ประเภทและการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการป้องกัน และฝึกภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการป้องกันเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และยังสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ เป็นการลดความเสี่ยงหรือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ