การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ