การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 2. เสนอญัตติใหม่ 2.1 คัดเลือกประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2566 2.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนเงินรายรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญ และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ