การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชุน เข้าร่วมการประชุมสภาฯ เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง (เสียชีวิต) /การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) /ขอความเห็นชอบรับมอบสนามกีฬา และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ