ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านสาคู (ต่อเนื่องจากเดิมนิยมานุสร 6) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมผู้รับเหมา ลงพื้นที่ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านสาคู (ต่อเนื่องจากเดิมนิยมานุสร 6) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร โดย หจก.สหพัฒนพงษ์การช่างจันทบุรี (ผู้รับจ้าง)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ