การประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในการประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดแนวทางปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 2/2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ