ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/eit/dg5aut

Q&A / ช่องทางการติดต่อ